สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน

 • ไม่กำหนดรายได้ (แต่ต้องมีรายได้ประจำ)
 • ร้อยละ 1.0 ต่อเดือน
 • 50,000-200,000 บาท

สินเชื่อโครงการธนาคารประชนสำหรับผู้ต้องการเงินหมุนเวียนธุรกิจ/ ดำรงชีพ/ เงินทุน 

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนเป็นสินเชื่อออมสินที่เพิ่งออกมาเมื่อช่วงปี 2563 โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นเงินทุนสำหรับใช้ในการประกอบธุรกิจ ใช้เป็นเงินหมุน หรือใช้ในการดำรงชีวิตเป็นค่าใช้จ่ายบริโภคอุปโภค แต่อย่างไรก็ตามสมัครสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนหรือโครงการธนาคารประชาชนผ่าน App Mymo ออมสินนี้ ไม่สามารถนำไปปิดบัญชีเดิมที่เป็นหนี้ที่ NPLs หรือหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (หนี้เสีย) ของธนาคาร และต้องไม่นำเงินกู้จากการสมัครสินเชื่อในครั้งนี้ ไปลงทุนในสลากออมสินแล้วนำมาเป็นหลักประกันเงินกู้ในเวลาเดียวกัน

นอกจากนี้ผู้ขอสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนสามารถเลือกได้ว่าจะแบ่งชำระเงินต้นและดอกเบี้ยกี่งวด เช่น หากธนาคารอนุมัติปล่อยสินเชื่อ 50000 บาท ก็ต้องจ่ายไม่เกิน 36 งวด หรือภายใน 3 ปี ซึ่งก็นับว่าภายในปี 2566 หรือ 2023 นี้ ยังพอมีเวลาให้เราได้ตั้งหลักและคิดหาหนทางในการก้าวต่อไปครั้งหน้าได้

 

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนมีหลักทรัพย์ค้ำประกันไหม?

สำหรับท่านที่ต้องการสมัครสินเชื่อออมสินหรือขอสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนออมสิน ต้องใช้หลักประกันในการขอกู้ ซึ่งประกอบไปด้วย 1. บุคคลค้ำประกัน ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด 2. หลักประกันทางธุรกิจ (เช่น สิทธิการเช่าแผงค้า ร้านค้า หรือยานพาหนะที่ใช้ประกอบธุรกิจ) ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด และ 3. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ที่ดินว่างเปล่าหรือห้องชุด ที่ดินที่เป็นสวน ไร่ นา ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

ทั้งนี้สาเหตุที่ลงทะเบียนสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันก็เพื่อปกป้องความเสี่ยงของธนาคารออมสิน อีกทั้งวงเงินที่ให้กู้สูงสุดต่อรายนั้นก็ตกอยู่ราว ๆ 200,000 บาท ต่างจากสินเชื่อออมสินพลังฐานรากที่ให้วงเงินแค่ 10,000 – 50,000 บาท โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือคนค้ำประกันง่ายๆ พอๆ กับการลงทะเบียนถุงเงินคนละครึ่ง

 

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อโครงการธนาคารออมสิน

นับว่าเป็นความโชคดีของผู้สมัครสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนของออมสินเป็นอย่างมาก เพราะสินเชื่อธนาคารออมสินประชาชนดังกล่าวได้ระบุไว้ว่าจะอนุมัติวงเงินสินเชื่อเงินสดอนุมัติด่วนให้สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามนี้ คือ

 1. เป็นผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย บริการ หรือ ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค (เพื่อจำหน่าย)
 2. เป็นผู้มีรายได้ประจำ หรือ ลูกจ้างของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชนที่มีเงินเดือนประจำ
 3. 3. เป็นผู้ที่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพใด ๆ ที่มีความตั้งใจจะประกอบอาชีพอิสระรายย่อย
 4. เป็นผู้มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ สัญชาติไทย และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี
 5. ในกรณีที่ผู้กู้มีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ต้องให้ผู้ปกครองจัดทำหนังสือให้ความยินยอมในการจัดทำนิติกรรมสัญญา
 6. เป็นผู้มีที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้
 7. มีสถานที่ประกอบอาชีพแน่นอน
 8. เปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ณ สาขาที่ยื่นขอกู้เงิน
 9. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน
 10. ไม่เป็นผู้กู้สินเชื่อพัฒนาองค์กรชุมชน (รายบุคคล) อเนกประสงค์

หากท่านพิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กล่าวมาข้างต้น ก็สามารถสมัครขอสินเชื่อธนาคารประชาชนได้เลย อีกทั้งวงเงินที่ได้ก็นับว่าเยอะพอสมควร เพราะธนาคารปล่อยสินเชื่อ 50000 บาทผ่านแอพเงินด่วนออนไลน์เป็นอย่างน้อย หากบริหารจัดการดี ๆ ก็อาจนำเงินก้อนนี้ไปต่อยอดธุรกิจของท่านได้อีกเพียบ

สมัครกับแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

กู้เงินไทยพาณิชย์

 • 15,000 บาท
 • ร้อยละ 15.99-25 ต่อปี
 • สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท

ยืมเงิน ธ.อ.ส

 • 15,000 บาท
 • MRR - ร้อยละ 0.75 ต่อปี
 • สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท

แอพกระเป๋าตัง

 • ไม่กำหนดรายได้
 • ไม่คิดอัตราดอกเบี้ย
 • ขึ้้นอยู่กับปรเภทของโครงการที่เข้าร่วม