ขั้นตอนลงทะเบียนกยศ 2566 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พร้อมวิธีเช็คยอด กสศ ด้วยบัตรประชาชนผ่านทางออนไลน์ (ล่าสุด)

ลงทะเบียนกยศ 2566 กับ 4 ลักษณะการให้กู้ยืม

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หน่วยในใบกำกับของกระทรวงการคลัง มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา โดยให้นักเรียนได้กู้ยืม นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยนักเรียนนักศึกษาจะต้องชำระหนี้คืน พร้อมดอกเบี้ยตามอัตราที่กำหนดเมื่อจบการศึกษา และในปี 2566 ได้เปิดให้ลงทะเบียนกยศ 2566 แล้ววันนี้ โดยมีการกำหนดการให้กู้ยืมถึง 4 ลักษณะ ได้แก่

ลักษณะที่ 1 คือ ขาดแคลนทุนทรัพย์ (รายได้ครอบครัวต่อปีไม่เกิน 360,000 บาท)

ลักษณะที่ 2 คือ ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก

ลักษณะที่ 3 คือ ศึกษาในสาชาวิชาขาดแคลน หรือที่กองทุนส่งเสริม

ลักษณะที่ 4 คือ เรียนดี เพื่อสร้างความเป็นเลิศ

 

ลงทะเบียนกยศ 2566 กับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล

กยศ. ได้เปิดระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล ด้วยการลงทะเบียนกยศ 2566 เริ่มต้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2566 สามารถลงทะเบียน กยศ ได้ผ่านช่องทางระบบ Digital Student Loan Fund System (DSL) โดยเริ่มใช้ระบบการจัดการให้กู้ยืมแบบใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป

 

ลงทะเบียนกยศ 2566 หลักเกณฑ์ในการสมัคร กยศ.รายใหม่

ในส่วนของสมัคร กยศ รายใหม่ 2566 มีหลักเกณฑ์และเงือนไขในการสมัครลงทะเบียนกยศ 2566  โดย กยศ.2566 มุ่งเน้นที่จะสนับสนุนค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องจากการศึกษา เพื่อสำหรับเป็นค่าครองชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา โดยจะไม่มีการคิดดอกเบี้ยระหว่างขณะศึกษาแต่อย่างใด และจะต้องชำระคืนหลังจากจบการศึกษาไปแล้ว 2 ปี โดยมีอัตราดอกเบี้ยที่ 1% และต้องชำระคืนไม่เกิน 15 ปี

 

ลงทะเบียนกยศ 2566 กับการชำระหนี้ กยศ.แบบรายเดือน

สำหรับการลงทะเบียนกยศ 2566 และได้รับเงินจากธนาคารกรุงไทยแล้ว เมื่อถึงเวลาการชําระหนี้กยศแบบรายเดือน   นักเรียน นักศึกษาจะต้องทำการชำระหนี้แบบรายเดือนเป็นประจำทุกเดือนจนกว่าจะครบ  แต่ทั้งนี้ทาง กยศ.ก็มีกำหนดเวลาการชำระเช่นกัน  โดยสมมตว่าในปี 2563 มียอดค้างชำระ 6,000 บาท ถ้าชำระรายเดือนทั้งปีก็เดือนละ 500 บาท ซึ่งเดือนธันวาคมถึงจะครบ 6,000 บาท แต่ทาง กยศ.มีการกำหนดชำระหนี้ทั้งหมดภายในวันที่ 10 สิงหาคม แต่นักเรียน นักศึกษาชำระถึงเดือนธันวาคม ลักษณะแบบนี้นักเรียน นักศึกษาต้องเสียค่าปรับ โดยอัตราค่าปรับรายละเอียดตามที่ทาง กยศ.กำหนดไว้ และเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ทราบถึงหนี้ กยศ.ของตัวเองว่าเหลือยอดเท่าไรนั้น สามารถตรวจสอบ เช็คยอด กยศ ด้วยบัตรประชาชน โดยไปที่เว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th โดยให้กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก กดรหัสผ่านที่ตั้งไว้ กดปุ่มเข้าระบบ จะขึ้นหน้าตาแสดงรายละเอียดต่าง ๆ เช่น ยอดเงินกู้ ยอดเงินต้นคงเหลือ ยอดชำระแล้ว ยอดรวมที่ต้องชำระ ดอกเบี้ยค้างชำระ รวมถึงเบี้ยปรับต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพียงเท่านี้ก็จะทราบถึงระยะเวลาการผ่อนชำระแบบรายเดือนได้ทันกำหนด โดยไม่ต้องเสียค่าปรับแต่อย่างใด

 

ลงทะเบียนกยศ 2566 การสมัครกู้ กยศ. ช่องทางออนไลน์

วิธีการยื่นกู้ กยศ. สามารถทำผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ https://eservices.studentloan.or.th/SLFSTUDENT/html/index.html

1.เข้าสู่การลงทะเบียนกู้ กยศ  2023 จากนั้นกดลงทะเบียนกยศ 2566  ขอรหัสผ่าน

2.เข้าสู่หน้ากรอกข้อมูลบุคคลให้ครบถ้วน

3.ตั้งรหัสผ่านและคำถามกันลืมรหัส 

4.ให้ตรวจสอบข้อมูลที่กรอกว่าถูกต้องหรือไม่ จากนั้นกดยืนยันลงทะเบียน

5.ให้กรอกข้อมูลที่ยื่นกู้ กยศ. ปีการศึกษา และ ระดับการศึกษาที่ต้องการยื่นขอกู้ ชั้นปีที่จะยื่นขอ

6.ให้รอสักประมาณ 1 ชั่วโมง เพื่อให้ระบบเช็คข้อมูลกับสำนักทะเบียนราษฎร์

7.เข้าสู่ระบบอีกครั้งเพื่อทำการเช็คข้อมูล จะเข้าสู่ขั้นตอนยื่นคำขอกู้บืมเงิน

8.ให้ทำการกรอกแบบยื่นขอกู้ยืมเงินในระบบต่อไป ให้ทำภายในกรอบเวลาที่ กยศ.กำหนด

 

หลังสมัครยื่นกู้ กยศ. ออนไลน์ 2566

1.ให้ทำการดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กยศ.101 เพื่อกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

2.เมื่อกรอกข้อมูลใน กยศ.101 เสร็จแล้วให้ทำการยื่นส่งแบบฟอร์มและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สถานศึกษา

3.สถานศึกษาจะทำการพิจารณา คุณสมบัติและทำการสัมภาษณ์ผู้กู้

4.จากนั้น สถานศึกษาจะทำการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์กู้ในระบบ E-Studentloan

 

หลังจากได้รับการอนุมัติการขอกู้ กยศ.

1.ให้ทำการบันทึกสัญญาในระบบ E-Student Loan พร้อมนำส่งเอกสารสำเนาสมุดบัญชี สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ทั้งผู้ค้ำประกันและผู้แทน นำส่งสถานศึกษาเพื่อทำการตรวจสอบ

2.ให้ทำการลงนามเซ็นชื่อตามที่สถานศึกษากำหนด

3.ให้ทำการใส่ค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามจริงบนเว็บไซต์ จากนั้นสภานศึกษาจะให้มาลงชื่ออีกครั้ง

4.ให้รอรับเงินจากธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ทำการโอนเงินค่าครองชีพเข้าบัญชีของผู้กู้ และธนาคารจะโอนค่าเล่าเรียนเข้าบัญชีสถานศึกษาให้เอง